FÖRSTUDIE FÖRSKOLA TILL SANDUDDEN SCHOOLSCAPE

Under arbetet med Sanduddens skolgård kom vi i kontakt med Sanduddens förskola. De befann sig i temporära baracker på baksidan av skolan. Kommunen funderade på om man samtidigt inte borde planera in en förskola i den nya skolgårdsmiljön. Vi fick i uppdrag att göra en förstudie av 3 olika placeringar med 2 olika storlekar, 9 och 5 avdelningar. Själva identiteten av  förskolan gestaltades som en parkpaviljong med ett stort hållbarhetsfokus. Förslaget har ett fält av ljusinsläpp i hela takytan för maximalt intag av dagljus. Ytterväggarna är flexibelt utformade för att ta in dagsljus vid behov, med 3 skikt av gardiner, glas och längst ut skjutbara väggpaneler av sträckmetallnät som solskydd. Den naturliga ventilationen gestaltades genom 4 vertikala skorstenar på den annars horisontala takytan. De mer funktionellt statiska rummen som lager, kök och våtrum utformades i en effektiv rumsstruktur i mitten, medan rummet som gränsar ut mot den böljande fasaden utgjorde de gemensamma utrymmena för lek och möten, både med varandra, andra avdelningar och naturen.

13. SANDUDDEN FÖRSKOLA, EKERÖ