ETT SYDSAMISKT KULTURCENTRUM  I SNÅSA, TRÖNDERLAG

En tävling utlystes om ett sydsamiskt kulturcentrum i Norge, nära Trondheim. Norge har den största samiska befolkningen i Norden, ca 60 000 pers. Centret skulle betona och särskilja det sydsamiska, skogssamerna, från fjällsamerna i norr och även vara en samlingspunkt för alla samer i de olika nordiska länderna. De  har en egen kulturyttring i både hantverk och språk. Vi döpte vårt bidrag till "Giedtie" som betyder "inhägnad". Eftersom sydsamerna traditionellt lever ett nomadiskt liv, blir det inte självklart vilken typ av permanenta rum ett centrum borde få och hur de byggs upp rent konstruktionsmässigt. Utomhus blir lika viktigt som inomhus. Det centrala rummet är naturligt ventilerat och glastäckt för att anknyta till omgivningen. En stor del av förvaring och utställning sker direkt på den 3-dimensionella flerskiktiga träfasaden som blir till en egen rumslighet. Kulturhusfunktionerna är uppradade längs fasaden, likt ett pärlband som sedan böjts och formats noga till sin slutgiltiga föreslagna form med inneboende relationer mellan de olika rummen och avdelningarna. Tankar på platsens topografi och utsikt, behovet av skyddande uterum för olika aktiviteter i olika väderstreck har varit avgörande.

36. GIEDTIE KULTURHUS, SNÅSA (NO)