EN FLYTTBAR GRÄNSMARKERING GRUVSTADSPARKEN, KIRUNA. 

Lysmasken är en flyttbar struktur i sträckmetall som markerar gränsen mellan den växande Järngruvan och den befintliga staden Kiruna. Det är en visuellt "flygande" röd lysande gränslinje, som flyttas tillsammans med säkerhetsstängslet, uppskattningsvis vart tredje år 2015-2033. Kirunas järnkropp lutar in under staden, järnbrytningen skapar därför markrörelse och ett växande deformationsområde som man inte längre kan beträda. Detta är anledningen till att staden måste flytta. De flesta människor i Kiruna har gruvan som sin arbetsgivare och gruvan har ändrat på förutsättningarna för staden under hela dess 100-åriga historia, men nu mer dramatiskt än någonsin. Lysmasken kommer bli en lysande gränslinje som man kan gå under, längs med eller inuti, i små publika rum direkt på gränsen. Här kan en intresserad besökare få utblickar och insyn över deformationszonen på andra sidan och de små kokongliknande kropparna kan över de kommande åren utvecklas till ett vandrande arkiv för kollektiva minnen av den specifika lokala kulturen och naturhistorien som Kiruna lämnar efter sig inne i deformationszonen.

Externa länkar:
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2013/
gestaltning_av_offentliga_miljoer.pdf

http://www.kiruna.se/Stadsomvandling/Gruvstadspark/Gruvstads
parken-del-1/Gestaltning-i-Gruvstadsparken/

46. LYSMASKEN-GRUVSTADSPARK, KIRUNA